معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دکتر محسن برزگری
 • رشته تحصیلی:
  مدیریت صنعتی
 • تلفن دفتر:
  38207180-87 داخلی 2450
 • پست الکترونیکی:
  m.barzegari @ sau.ac.ir
مدیر خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دکتر سمیه امیدواری
 • رشته تحصیلی:
  معماری
 • تلفن دفتر:
  38207180-87 داخلی 2311
 • پست الکترونیکی:
  s.omidvari @ sau.ac.ir
Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir