معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دکتر سید محمود طباطبایی هنزایی
 • رشته تحصیلی:
  مهندسی نساجی
 • تلفن دفتر:
  38207180-87 داخلی 2450
 • پست الکترونیکی:
  m.tabatabaie @ sau.ac.ir
سایر مدیران
مجید برومند
 • رشته تحصیلی:
 • تلفن دفتر:
 • پست الکترونیکی:
شهاب شریفی مقدم
 • رئیس اداره خدمات آموزشی
 • رشته تحصیلی:
 • تلفن دفتر:
 • پست الکترونیکی:
Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir