مدیر گروه دکتر جواد آقاجانی
 • رشته تحصیلی:
  پژوهش هنر
 • پست الکترونیک:
  j.aghajani @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
 • ۳۸۲۶۴۰۸۰-۷ داخلی ۳۰۳

فایلهای اطلاعاتی

 • برنامه ترم بندی دروس دوره کارشناسی ارتباط تصویری ورودی 95 به ماقبل
 • برنامه ترم بندی دروس دوره کاردانی ارتباط تصویری
 • فرم درخواست تصویب موضوع پایان نامه گروه گرافیک
 • فرمت ساختار رساله پایان نامه گروه گرافیک
 • فرم اعلام آمادگی برای بررسی برگزاری جلسه دفاع
 • برنامه ترم بندی دروس دوره کارشناسی ارتباط تصویری ورودی 96 الی 98
 • برنامه زمانبندی دروس گروه کارشناسی گرافیک ورودی 99 به بالا
مدرسین
مدرس زهرا قوی پنجه
 • رشته تحصیلی:
  ارتباط تصویری
 • پست الکترونیک:
  z.ghavipanjah @ sau.ac.ir
مدرس مسعود ندافی پور
 • رشته تحصیلی:
  نقاشی
 • پست الکترونیک:
  m.nadafi @ sau.ac.ir
Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir