مدیر گروه دکتر علی صدری اصفهانی
 • رشته تحصیلی:
  مهندسی صنایع
 • پست الکترونیک:
  ali.sadri @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
زینب میرزائیان
 • ۳۸۲۶۴۰۸۰-۸۷ داخلی ۲۴۳

فایلهای اطلاعاتی

 • برنامه زمان بندی دروس کارشناسی ارشد ایمنی صنعتی (مصوب 1398)
مدرسین
مدرس غلامحسین حلوانی
 • رشته تحصیلی:
  بهداشت حرفه ای
 • پست الکترونیک:
مدرس دکتر آفرین اخوان
 • رشته تحصیلی:
  دکتری صنایع
 • پست الکترونیک:
  akhavan @ sau.ac.ir
مدرس دکتر ناصر صدرا ابرقوئی
 • رشته تحصیلی:
  مهندسی صنایع
 • پست الکترونیک:
مدرس دکتر علیرضا شریفی فراشاه
 • رشته تحصیلی:
  مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست
 • پست الکترونیک: