مدیر گروه دکتر محسن برزگری
 • رشته تحصیلی:
  مدیریت صنعتی
 • پست الکترونیک:
  m.barzegari @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
 • ۳۸۲۶۴۰۸۰ داخلی ۳۰۵

فایلهای اطلاعاتی

 • ترم بندی دروس دوره کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس
مدرسین
مدرس دکتر سید محمود طباطبایی هنزایی
 • رشته تحصیلی:
  مهندسی نساجی
 • پست الکترونیک:
  m.tabatabaie @ sau.ac.ir
مدرس دکتر جواد آقاجانی
 • رشته تحصیلی:
  پژوهش هنر
 • پست الکترونیک:
  j.aghajani @ sau.ac.ir
مدرس دکتر علی جلادت
 • رشته تحصیلی:
  کارشناسی ارشد نساجی
 • پست الکترونیک:
مدرس دکتر احسان زرین آبادی
 • رشته تحصیلی:
  دکتری تخصصی شیمی نساجی و علوم الیاف- دکتر عالی کسب و کار گرایش برندینگ
 • پست الکترونیک: