گزارش تصویری بازدید معاون محترم هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی و معاون آموزشی و کارآفرینی جهاددانشگاهی  از دانشگاه علم و هنر
۳۰ خرداد ۱۴۰۰

گزارش تصویری بازدید معاون محترم هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی و معاون آموزشی و کارآفرینی جهاددانشگاهی از دانشگاه علم و هنر

دکتر مهدی باصولی معاون محترم هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی، دکتر بیجندی معاون آموزشی و کارآفرینی جهاددانشگاهی و هیات همراه از امکانات آموزشی و پژوهشی دانشگاه علم و هنر بازدید و جلسه ای در خصوص هم افزایی و همکاری جهاددانشگاهی با دانشگاه علم و هنر برگزار شد