مدیر گروه دکتر حیدر قاسم زاده
 • رشته تحصیلی:
  مهندسی کامپیوتر-گرایش نرم افزار
 • پست الکترونیک:
  ghasemzadeh @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
زینب میرزائیان
 • ۳۸۲۶۴۰۸۰-۸۷ داخلی ۲۴۳

فایلهای اطلاعاتی

 • برنامه زمانبندی دروس کارشناسی ارشد کامپیوتر گرایش نرم افزار
مدرسین
مدرس دکتر فاطمه سعادت جو
 • رشته تحصیلی:
  علوم کامپیوتر
 • پست الکترونیک:
  saadatjoo @ sau.ac.ir
مدرس دکتر علی محمد اسمعیلی زینی
 • رشته تحصیلی:
  ریاضی کاربردی
 • پست الکترونیک:
مدرس دکتر سعید دهقانی اشکذری
 • رشته تحصیلی:
  مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
 • پست الکترونیک: