معاون دانشجویی فرهنگی
دکتر سید محمد کاظمی
 • رشته تحصیلی:
  معماری
 • تلفن دفتر:
  38207180-87 داخلی 2450
 • پست الکترونیکی:
  sm.kazemi @ sau.ac.ir
سایر مدیران
محمدرضا قاآنی
 • مدیر فرهنگی
 • رشته تحصیلی:
  فرش
 • تلفن دفتر:
  38264080-87 داخلی 249
 • پست الکترونیکی:
  ghaani@sau.ac.ir
عباسعلی سلطانی
 • مدیردانشجویی
 • رشته تحصیلی:
  کارشناسی ارشد علوم تربیتی
 • تلفن دفتر:
  38264080-87 داخلی 251
 • پست الکترونیکی:
  soltani @ sau.ac.ir
Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir