مدیر گروه دکتر مسعود احمدخانی (عضو هیات علمی)
  • رشته تحصیلی:
    مدیریت بازرگانی
  • پست الکترونیک:
    ahmadkhani @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
الهه طاهری
  • ۳۸۲۰۷۱۸۰-۸۷ داخلی ۲۳۲۰

فایلهای اطلاعاتی

  • برنامه ترمی دروس کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش بازرگانی بین الملل)
  • برنامه ترمی دروس کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش تجارت الکترونیکی)
  • برنامه ترمی دروس کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش بازرگانی بازاریابی)
مدرسین