مدیر گروه دکتر علی صدری اصفهانی
 • رشته تحصیلی:
  مهندسی صنایع
 • پست الکترونیک:
  ali.sadri @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
زینب میرزائیان
 • ۳۸۲۶۴۰۸۰-۸۷ داخلی ۲۴۳

فایلهای اطلاعاتی

 • برنامه زمان بندی کارشناسی مهندسی صنایع(ورودی 89 الی 94)
 • برنامه زمان بندی کارشناسی مهندسی صنایع(ورودی 95 به بعد)
 • برنامه زمان بندی کارشناسی مهندسی صنایع (ورودی 98 به بعد)
 • فرم درخواست تصویب موضوع پایان‌نامه(گروه صنایع)
مدرسین