مدیر گروه دکتر علی صدری اصفهانی
  • رشته تحصیلی:
    مهندسی صنایع
  • پست الکترونیک:
    ali.sadri @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
زینب میرزائیان
  • ۳۸۲۶۴۰۸۰-۸۷ داخلی ۲۴۳

فایلهای اطلاعاتی

  • برنامه زمان بندی کارشناسی مهندسی ایمنی صنعتی
مدرسین