مدیر گروه دکتر جواد آقاجانی
 • رشته تحصیلی:
  پژوهش هنر
 • پست الکترونیک:
  j.aghajani @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
 • ۳۸۲۶۴۰۸۰ داخلی ۳۰۵

فایلهای اطلاعاتی

 • برنامه زمانبندی دروس کارشناسی ارشد پژوهش هنر
مدرسین
مدرس دکتر فؤاد نجم الدین
 • رشته تحصیلی:
  پژوهش هنر
 • پست الکترونیک:
  f.najmoddin @ sau.ac.ir
مدرس دکتر نصراله تسلیمی
 • رشته تحصیلی:
  پژوهش هنر
 • پست الکترونیک:
  n.taslimi @ sau.ac.ir