مدیر گروه دکتر محمد حاجی محمدی
 • رشته تحصیلی:
  زبان انگلیسی
 • پست الکترونیک:
  hajimohammadi @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
فاطمه کریم زاده
 • ۳۸۲۰۷۱۸۰-۸۷ داخلی ۳۰۲۱
مدرسین
مدرس دکتر رضیه فلاح
 • رشته تحصیلی:
  ادبیات و آموزش زبان انگلیسی
 • پست الکترونیک:
  rfallah @ sau.ac.ir