کارکنان حوزه تحصیلات تکمیلی

کارکنان حوزه تحصیلات تکمیلی

 

 

کارشناس مسئول اداره تحصیلات تکمیلی

خانم طاهره اسمعیلی

تلفن  :87-03538207180     (داخلی : 2310 )

تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی ومهندسی

 

 

کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی

آقای شهاب شریفی مقدم

تلفن  :89-03538264080     (داخلی : 260 )

کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی ومهندسی

خانم سمانه اشرف

تلفن  :89-03538264080     (داخلی : 233)

کارشناس گروه مهندسی کامپیوتر تحصیلات تکمیلی

خانم زینب میرزائیان

تلفن  :89-03538264080     (داخلی : 243)

کارشناس گروه مهندسی صنایع تحصیلات تکمیلی

خانم زینب میرزائیان

تلفن  :89-03538264080     (داخلی : 243)

کارشناس گروه معماری و عمران تحصیلات تکمیلی

خانم مرضیه اسماعیلی

تلفن  :89-03538264080     (داخلی : 208)

کارشناس گروه زیست شناسی تحصیلات تکمیلی

خانم فاطمه زمانی

تلفن  :89-03538264080     (داخلی : 213)

کارشناس گروه مهندسی مکانیک  تحصیلات تکمیلی

خانم شکوه زاهدی

تلفن  :89-03538264080     (داخلی : 202)

تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی

 

 

کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی

خانم لیلا جعفری زاده

تلفن  :87-03538207180    (داخلی : 2110)

کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی

خانم الهه طاهری

تلفن  :87-03538207180    (داخلی : 2320)

تحصیلات تکمیلی دانشکده هنر 

 

 

کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی

خانم فاطمه دیوبند

تلفن  :89-03538264080     (داخلی : 317)

کارشناس گروه و تحصیلات تکمیلی دانشکده هنر

خانم فاطمه دیوبند

تلفن  :89-03538264080     (داخلی : 317)

 

Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir