مدیر گروه حیدر عبادی اصل
  • رشته تحصیلی:
    تربیت بدنی
  • پست الکترونیک:
    ebadi @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
  • ۳۸۲۰۷۱۸۰-۸۷ داخلی ۲۴۵۹

فایلهای اطلاعاتی

مدرسین