مدیر گروه دکتر میرمحمد اسعدی
  • رشته تحصیلی:
    مدیریت
  • پست الکترونیک:
    asadi @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
رضیه احمدی
  • ۳۸۲۰۷۱۸۰-۸۷ داخلی ۲۳۵۰
مدرسین