مدیر گروه دکتر مهدی یزدیان
 • رشته تحصیلی:
  عمران
 • پست الکترونیک:
  yazdian @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
فاطمه کریم زاده
 • ۳۸۲۶۴۰۸۰-۸۷ داخلی ۲۰۲

فایلهای اطلاعاتی

 • برنامه زمانبندی دروس رشته مهندسی عمران مقطع کارشناسی ارشد
 • برنامه زمانبندی دروس رشته مهندسی عمران مقطع کارشناسی ارشد (ورودی بهمن 1399 به بعد)
 • برنامه زمانبندی دروس رشته مهندسی عمران مقطع کارشناسی ارشد ورودی بهمن 99 به بعد
مدرسین
مدرس میثم تکلوزاده
 • رشته تحصیلی:
  عمران - سازه و زلزله
 • پست الکترونیک:
مدرس دکتر محمد فروغی
 • رشته تحصیلی:
  مهندسی عمران
 • پست الکترونیک:
مدرس دکتر عطاءاله حاجتی مدارائی
 • رشته تحصیلی:
  علوم فنی در راه و ساختمان
 • پست الکترونیک:
Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir