مدیر کل دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
دکتر نرگس نیکونهاد
  • مدیرکل نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت
  • رشته تحصیلی:
    دکترای زیست جانوری گرایش تکوین
  • تلفن دفتر:
    38207180-87 داخلی 2457
  • پست الکترونیکی:
    n.nikoonahad @ sau.ac.ir