مراحل انجام پایان نامه

 • 02.خلاصه آیین نامه آموزشی
 • 03.خلاصه آیین نامه امتحان جامع
 • 04. خلاصه آیین نامه آموزشی. شرایط اساتید
 • 05.خلاصه مراحل تصویب پیشنهادیه تا دفاع رساله

شیوه نامه نگارش رساله دوره دکتری

 • شیوه نامه نگارشی دکتری دانشگاه علم و هنر
 • فرم تعهد دانشجویان رساله دکتری

کاربرگ های رساله دوره دکتری

 • 00.شناسنامه کاربرگ های دکتری
 • 01.کاربرگ 1.تعیین استاد راهنما
 • 01.کاربرگ 1.تعیین استاد راهنما
 • 02.کاربرگ2.انتخاب موضوع رساله
 • 02.کاربرگ2.انتخاب موضوع رساله
 • 03.کاربرگ3.تصویب پیشنهادیه رساله
 • 03.کاربرگ3.تصویب پیشنهادیه رساله
 • 04.کاربرگ4.گواهی همانندجویی و رعایت امانتداری
 • 04.کاربرگ4.گواهی همانندجویی و رعایت امانتداری
 • 05.کاربرگ5.اصلاحات اعلام شده در جلسه دفاع پیشنهادیه
 • 05.کاربرگ5.اصلاحات اعلام شده در جلسه دفاع پیشنهادیه
 • 06.کاربرگ6.گزارش سمینارهای پیشرفت رساله
 • 06.کاربرگ6.گزارش سمینارهای پیشرفت رساله
 • 07.کاربرگ7.اعلام آمادگی برای پیش دفاع
 • 07.کاربرگ7.اعلام آمادگی برای پیش دفاع
 • 08.کاربرگ8.دستاوردهای علمی پژوهشی
 • 08.کاربرگ8.دستاوردهای علمی پژوهشی
 • 09.کاربرگ9.اصلاحات رساله پس از جلسه پیش دفاع
 • 09.کاربرگ9.اصلاحات رساله پس از جلسه پیش دفاع
 • 10.کاربرگ10.اعلام آمادگی برای دفاع نهایی
 • 10.کاربرگ10.اعلام آمادگی برای دفاع نهایی
 • 11.کاربرگ11.برگزاری جلسه دفاع - ارزشیابی رساله دکتری
 • 11.کاربرگ11.برگزاری جلسه دفاع - ارزشیابی رساله دکتری
 • 12.کاربرگ12.صورتجلسه دفاع از رساله دکتری
 • 12.کاربرگ12.صورتجلسه دفاع از رساله دکتری
 • 13.کاربرگ13.اصلاحات اعلام شده در جلسه دفاع نهایی
 • 13.کاربرگ13.اصلاحات اعلام شده در جلسه دفاع نهایی
Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir