مدیر گروه مسعود ندافی پور
 • رشته تحصیلی:
  نقاشی
 • پست الکترونیک:
  m.nadafipoor @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
 • ۳۸۲۶۴۰۸۰-۷ داخلی ۳۰۵

فایلهای اطلاعاتی

 • برنامه زمانبندی دروس گروه کارشناسی نقاشی
مدرسین
مدرس مسعود ندافی پور
 • رشته تحصیلی:
  نقاشی
 • پست الکترونیک:
  m.nadafipoor @ sau.ac.ir