مدیر گروه محمد حسن خواجه منصوری
 • رشته تحصیلی:
  مهندسی برق
 • پست الکترونیک:
کارشناس گروه
شکوه زاهدی
 • ۳۸۲۶۴۰۸۰-۸۷ داخلی ۲۰۲

فایلهای اطلاعاتی

 • دروس مقطع کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق قدرت
 • فرم شماره 1 - درخواست تصویب موضوع پایان نامه 95
 • تایید نامه پایان نامه
 • فرم شماره2 - تایید پیشرفت پروژه توسط اساتید راهنما و مشاوره (گروه برق)
 • فرم شماره 3 - فرم تعیین تاریخ دفاع (گروه برق)
 • فرم شماره 4 - فرم ارزشیابی پایان نامه (گروه برق)
 • فرم شماره 5 - فرم تحویل نسخه های گزارش پروژه
 • چارت درسی کارشناسی پیوسته برق گرایش قدرت ورودی 95 به بعد
 • چارت درسی کاردانی پیوسته برق گرایش الکتروتکنیک ورودی 98 به بعد
 • چارت درسی کارشناسی پیوسته برق گرایش قدرت ورودی1400به بعد
مدرسین