مدیر گروه دکتر محسن سعیدمنش
 • رشته تحصیلی:
  دکترای تخصصی اعصاب- شناخت رفتاری
 • پست الکترونیک:
  saeidmanesh @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
فاطمه دیوبند
 • خط مستقیم ۰۳۵۳۲۷۲۵۹۷۷

فایلهای اطلاعاتی

 • برنامه زمانبندی دروس کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
مدرسین
مدرس دکتر شهلا پزشک
 • رشته تحصیلی:
  دکتری تخصصی، روانشناسی
 • پست الکترونیک:
مدرس دکتر فرنگیس کاظمی
 • رشته تحصیلی:
  دکتری تخصصی مشاوره
 • پست الکترونیک:
مدرس دکتر پروانه محمد خانی
 • رشته تحصیلی:
  دکتری روانشناسی
 • پست الکترونیک: