مدیر گروه دکتر محسن سعیدمنش
 • رشته تحصیلی:
  دکترای تخصصی اعصاب- شناخت رفتاری
 • پست الکترونیک:
  saeidmanesh @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
زینب میرزائیان
 • خط مستقیم ۰۳۵۳۲۷۲۵۹۷۷

فایلهای اطلاعاتی

 • برنامه زمانبندی دروس کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
مدرسین
مدرس دکتر شهلا پزشک
 • رشته تحصیلی:
  دکتری تخصصی، روانشناسی
 • پست الکترونیک:
مدرس دکتر فرنگیس کاظمی
 • رشته تحصیلی:
  دکتری تخصصی مشاوره
 • پست الکترونیک:
مدرس دکتر پروانه محمد خانی
 • رشته تحصیلی:
  دکتری روانشناسی
 • پست الکترونیک:
Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir