کارکنان دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
مدیر کل دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت:
دکتر نرگس نیکونهاد
پست الکترونیکی : nikoonhad@sau.ac.ir
 
کارشناس حوزه دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت:
خانم زهرا فتوحی
تلفن:  87- 38207180-035 داخلی 2456

Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir