کارکنان معاونت دانشجویی فرهنگی
محمدرضا قاآنی
 • رئیس امور دانشجویی
 • رشته تحصیلی:
  فرش
 • تلفن دفتر:
  38264080-87 داخلی 249
 • پست الکترونیکی:
  ghaani@sau.ac.ir
محمد حسین دهقان نیری
 • مدیر کل دانشجویی فرهنگی
 • رشته تحصیلی:
 • تلفن دفتر:
  38264080-87 داخلی 256
 • پست الکترونیکی:
محمد انصاری
 • کارشناس امور شهریه و مسئول صندوق رفاه دانشجویی
 • رشته تحصیلی:
 • تلفن دفتر:
  382064080-87 داخلی 228
 • پست الکترونیکی:
Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir