فرم های پژوهشی دانشجویان

 • نکاتی در خصوص نمره پژوهشی پایان نامه
 • فرم شماره 11 - دستاورد علمی مستخرج از پایان نامه
 • قرارداد اجرای پایان نامه با استاد راهنما - بهار 96
 • قرارداد اجرای پایان نامه با دانشجو - بهار 96
 • مجوز چاپ کتاب از پایان نامه
 • چارت اخذ کارآموزی
 • راهنمای اخذ کارآموزی در گلستان
 • فرم ارزشیابی کارورزی توسط سرپرست کارورزی
Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir