کارکنان معاونت پژوهشی
شمسی نام آوران
 • کارشناس کتابخانه دانشکده فنی و مهندسی
 • رشته تحصیلی:
 • تلفن دفتر:
  38264080-87 داخلی 264
 • پست الکترونیکی:
الهه طاهری
 • کارشناس پژوهشی دانشکده علوم انسانی
 • رشته تحصیلی:
 • تلفن دفتر:
  38207180-87 داخلی 2320
 • پست الکترونیکی:
فاطمه دیوبند
 • کارشناس پژوهشی دانشکده اشکذر
 • رشته تحصیلی:
 • تلفن دفتر:
  خط مستقیم 03532725977
 • پست الکترونیکی:
عبدالحمید بابازاده
 • کارشناس کتابخانه دانشکده علوم انسانی
 • رشته تحصیلی:
 • تلفن دفتر:
 • پست الکترونیکی:
شکوه زاهدی
 • کارشناس امور پژوهشی
 • رشته تحصیلی:
 • تلفن دفتر:
  38207180-7 داخلی 2480
 • پست الکترونیکی:
Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir