فرم های اخذ رضایت آگاهانه ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد

 • فرم اخذ رضایت آگاهانه از اهداکننده نمونه زیستی با هدف پژوهش (ویژه دانشجویان زیست شناسی)
 • فرم اخذ رضایت آگاهانه از شرکت کننده در پژوهش (ویژه دانشجویان زیست شناسی)
 • فرم رضایت آگاهانه کد اخلاق (ویژه دانشجویان روانشناسی)
Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir