اولین دانش آموخته دکتری گردشگری دانشگاه علم و هنر امروز چهارشنبه 3 خرداد ماه از رساله خود دفاع کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، «مهناز دوستی ایرانی» اولین دانش آموخته دکتری گردشگری دانشگاه علم و هنر امروز چهارشنبه 3 خرداد ماه از رساله خود دفاع کرد.

این دانشجو، رساله خود را با عنوان «محرک های سبزشویی در اقامتگاه های بوم گردی و تأثیر سبزشویی ادراک شده برگردشگران» بود که با حضور اساتید و هیات داوران با نمره عالی دفاع شد.

لازم به توضیح است دانشگاه علم و هنر سومین دانشگاه در بین تمام دانشگاههای کشور و همچنین مجری دوره دکتری گردشگری است.