دانش آموزان هنرستان های دخترانه و پسرانه طی بازدید گروهی، با فضاها و کارکاه های آموزشی دانشکده هنر دانشگاه علم و هنر آشنا شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، در راستای آشنایی دانش آموزان هنرستانی از فضاها و کارگاه های آموزشی دانشکده هنر دانشگاه علم و هنر از این محل بازدید نمودند.