دانش آموزان هنرستان های دخترانه و پسرانه طی بازدید گروهی، با فضاها و کارکاه های آموزشی دانشکده هنر دانشگاه علم و هنر آشنا شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، در راستای آشنایی دانش آموزان هنرستانی از فضاها و کارگاه های آموزشی دانشکده هنر دانشگاه علم و هنر از این محل بازدید نمودند. 


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir