این کارگاه در راستای آشنایی با انواع طرح های پژوهشی حمایت بنیاد نخبگان و همچنین شیوه نامه بورس اعضای هیات علمی در حضور اعضای هیات علمی دانشگاه علم و هنر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، کارگاهی در راستای آشنایی با انواع طرح های پژوهشی حمایت بنیاد نخبگان و همچنین شیوه نامه بورس اعضای هیات علمی در حضور اعضای هیات علمی دانشگاه علم و هنر برگزار شد.

در  این مراسم دکتر مفتاحی مقدم رئیس بنیاد نخبگان یزد در روز شنبه 16 اردیبهشت در آمفی تئاتر دانشکده فنی به ایراد سخنرانی پرداختند.