دکتر سمیه امیدواری عضو هیأت علمی گروه معماری دانشگاه علم و هنر از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، در هیأت ممیزه  جهاددانشگاهی  که روز سه شنبه دوم اسفندماه ۱۴۰۱ برگزار شد، با درخواست ارتقا "دکتر سمیه امیدواری" عضو هیأت علمی گروه معماری از مرتبه استادیاری به دانشیاری موافقت شد.


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir