دکتر سمیه امیدواری عضو هیأت علمی گروه معماری دانشگاه علم و هنر از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، در هیأت ممیزه  جهاددانشگاهی  که روز سه شنبه دوم اسفندماه ۱۴۰۱ برگزار شد، با درخواست ارتقا "دکتر سمیه امیدواری" عضو هیأت علمی گروه معماری از مرتبه استادیاری به دانشیاری موافقت شد.