دکتر محسن سعیدمنش عضو هیأت علمی گروه روانشناسی و دکتر حامد فلاح تفتی عضو هیأت علمی گروه مدیریت دانشگاه علم و هنر از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافتند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، در نخستین جلسه از دوره هشتم هیأت ممیزه  جهاددانشگاهی  که روز چهارشنبه چهاردهم دی‌ماه ۱۴۰۱ برگزار شد، با درخواست ارتقا "دکتر محسن سعیدمنش" عضو هیأت علمی گروه روانشناسی و "دکتر حامد فلاح تفتی" عضو هیأت علمی گروه مدیریت دانشگاه علم و هنر از مرتبه استادیاری به دانشیاری موافقت شد.

 

حامد فلاح تفتی

محسن سعیدمنش

دانشیار گروه مهندسی مدیریت

دانشیار گروه روانشناسی