مصادف با هفته پژوهش و فناوری، اسامی پژوهشگران برگزیده برتر هیئت علمی و دانشجویی سال تحصیلی 1401 توسط حوزه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علم و هنر معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، مصادف با هفته پژوهش و فناوری، اسامی پژوهشگران برگزیده برتر هیئت علمی و دانشجویی سال تحصیلی 1401 توسط حوزه معاونت پژوهشی  و فناوری دانشگاه علم و هنر معرفی شدند.

آفرین اخوان

محسن سعیدمنش

دانشیار گروه مهندسی صنایع

دانشیار گروه روانشناسی

 

پژوهشگر برگزیده دانشجویی

سعیده درخش

دانشجوی مقطع دکتری رشته گردشگری

 

همچنین «دکتر آفرین اخوان»، معاون پژوهش و فناوری ضمن اشاره به دستاوردهای پژوهشی دانشگاه طی یک سال گذشته، از اعضای هیئت علمی، کارکنان، دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه به مناسبت همکاری در برگزاری هفته پژوهش و فناوری تشکر و قدردانی نمود.