دو نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های زیست شناسی و روانشناسی در مقطع دکتری دانشگاه های سراسری پذیرش شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، دو نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های زیست شناسی و روانشناسی در مقطع دکتری دانشگاه های سراسری پذیرش شدند.

خانم دلارام رضوی از دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی دانشگاه علم و هنر در مقطع دکتری دانشگاه اصفهان رشته سلولی و مولکولی و آقای فرزاد میرشاهی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک، در مقطع دکتری روانشناسی دانشگاه سراسری تبریز پذیرفته شده اند.

ضمن تبریک به مجموعه اساتید و اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه بخصوص گروه های آموزشی زیست شناسی و روانشناسی، موفقیت سایر دانش آموختگان را آرزومندیم.