از تمامی دانشجویان محترم شاهد وایثارگر واجد شرایط درخواست می گردد جهت ثبت نام در این جشنواره دستورالعمل مربوطه را در ذیل همین صفحه دانلود و مطالعه نموده و با ارائه مدارک و مستندات مربوطه حداکثر تا روز دوشنبه 10 دی ماه به دفاتر امور فرهنگی دانشگاه مراجعه نمایند.


فایلهای پیوست

  • تقاضانامه دانشجویان شرکت کننده در جشنواره آموزشی، تحصیلی جایزه ملی ایثار
  • فرم ارزشیابی دانشجویان شرکت کننده در جشنواره آموزشی، تحصیلی جایزه ملی ایثار
  • دستور العمل اجرایی انتخاب و معرفی دانشجویان شاهد و ایثارگر شرکت کننده