از کلیه دانشجویان علاقمند، به جهت عضویت درکانون دانشجویی اندیشه مطهر(سیر مطالعاتی و برنامه های فرهنگی) دعوت بعمل می آید، جهت ثبت نام به حوزه دانشجویی فرهنگی مراجعه نمایند.