با عنایت به آغاز ثبت نام بیست و پنجمین جشنواره دانشجوی نمونه و همچنین خبر درج شده در وب سایت دانشگاه (لینک خبر)، به پیوست اصلاحیه موادی از آیین نامه ذیربط جهت اطلاع رسانی به متقاضیان ارسال می گردد.

همچنین بنا به مصوبه دومین جلسه شورای سیاست گذاری جشنواره، مورخ 95/07/11، مقرر گردید از «دانشگاه نمونه» به عنوان دانشگاه دارای بیشترین تعداد برگزیدگان هر دوره جشنواره، در مراسم اختتامیه تجلیل شود.

شایان ذکر است که طی دو سال اخیر دانشگاه تربیت مدرس در سال 1392 با 4 برگزیده و دانشگاه تهران در سال 1393 با 4 برگزیده بهترین نتایج دانشگاه های کشور در جشنواره دانشجوی نمونه را کسب نموده اند.


فایلهای پیوست