چنانچه مقاله ای با وابستگی دانشگاه علم و هنر اعم از چاپ شده در مجله یا پذیرفته شده در کنفرانس دارید، فایل اسکن گواهی کنفرانس و فایل مقاله با سربرگ کنفرانس یا مجله به همراه شماره دانشجویی خود را به ایمیل [email protected] ارسال نمایید.