به مناسبت روز بسیج کارمند ،با هدف افزایش روحیه و نشاط پایگاه مقاومت بسیج مرصاد اعضای دانشگاه علم و هنر را به ارتفاعات شیرکوه اعزام نمودند.

.