مدیر گروه دکتر حامد فلاح تفتی
  • رشته تحصیلی:
    مدیریت
  • پست الکترونیک:
کارشناس گروه

فایلهای اطلاعاتی

    مدرسین