رئیس دانشکده
دکتر جواد آقاجانی
 • رشته تحصیلی:
  پژوهش هنر
 • تلفن دفتر:
 • پست الکترونیکی:
رشته های مورد پذیرش در دانشکده هنر دانشگاه علم و هنر

مقطع کارشناسی ارشد

 • ارتباط تصویری
 • تصویرسازی
 • پژوهش هنر
 • صنایع دستی
 • فرش - پژوهش در فرش
 • فرش - تولید
 • طراحی پارچه و لباس