مدیر گروه دکتر حسین صیادی
  • رشته تحصیلی:
    مدیریت صنعتی
  • پست الکترونیک:
کارشناس گروه

فایلهای اطلاعاتی

  • برنامه زمانبندی رشته مدیریت فناوری اطلاعات مقطع کارشناسی ارشد
مدرسین