مدیر گروه زهرا قوی پنجه
 • رشته تحصیلی:
  ارتباط تصویری
 • پست الکترونیک:
  z.ghavipanjah @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
فاطمه فرهمندی
 • ۰۳۵۳۲۲۷۴۰۱۰-۱۳

فایلهای اطلاعاتی

  مدرسین
  مدرس مسعود ندافی پور
  • رشته تحصیلی:
   نقاشی
  • پست الکترونیک:
   m.nadafipoor @ sau.ac.ir