معاون پشتیبانی
دکتر مسعود احمدخانی
 • رشته تحصیلی:
  مدیریت دولتی
 • تلفن دفتر:
  38207180-87 داخلی 2450
 • پست الکترونیکی:
مدیر اداری مالی دانشگاه
مجید اسلامی
 • رشته تحصیلی:
 • تلفن دفتر:
  38207180-87 داخلی 2462
 • پست الکترونیکی:
اخبار و اطلاعیه های اداری مالی

-