مدیر گروه محمدرضا قاآنی
 • رشته تحصیلی:
  فرش
 • پست الکترونیک:
کارشناس گروه
نجمه اسلامی
 • ۳۸۲۶۴۰۸۰-۸۷ داخلی ۲۴۳

فایلهای اطلاعاتی

 • برنامه ترم بندی دروس دوره رشته کارشناسی صنایع دستی
مدرسین
مدرس دکتر محمود اشعاری
 • رشته تحصیلی:
  پژوهش هنر
 • پست الکترونیک:
  m.ashari @ sau.ac.ir