مدیر گروه دکتر رضا مورکیان
 • رشته تحصیلی:
  بهداشت و ایمنی مواد غذایی
 • پست الکترونیک:
کارشناس گروه
مریم شیخدادزاده
 • ۳۸۲۶۴۰۸۰-۸۷ داخلی ۲۱۰

فایلهای اطلاعاتی

 • برنامه زمانبندی دروس رشته علوم ومهندسی صنایع غذایی مقطع کارشناسی
 • جزوه روش گردآوری گزارش کارآموزی
مدرسین
مدرس شکوفه بیطرف
 • رشته تحصیلی:
  مهندسی کشاورزی
 • پست الکترونیک:
مدرس شراره ستوده
 • رشته تحصیلی:
  زیست شناسی سلولی مولکولی_ میکروبیولوژی
 • پست الکترونیک:
مدرس دکتر غلامرضا یاسایی
 • رشته تحصیلی:
  دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی
 • پست الکترونیک:
مدرس مهدیه سالاری
 • رشته تحصیلی:
  دانشجوی دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی
 • پست الکترونیک: