در راستای آشنایی دانشجویان با تحلیل و طراحی سازه ها دوره کارگاهی Etabs مقدماتی ویژه علاقه مندان و دانشجویان عمران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، با هدف آشنایی دانشجویان با تحلیل و طراحی سازه ها دوره کارگاهی Etabs مقدماتی ویژه علاقه مندان و دانشجویان با تدریس مهندس رفیع زاده به مدت زمان 20 ساعت برپا شد.