جهت مطالعه آیین نامه نحوه دریافت شهریه توسط دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی، فایل زیر را دانلود نمایید:


فایلهای پیوست

  • آیین نامه نحوه دریافت شهریه توسط دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی